Đồng hồ thông minh ba pha

Đồng hồ đo năng lượng điện tử ba pha bốn dây sê-ri DTSU666 và đồng hồ đo năng lượng điện tử ba pha ba dây sê-ri DSSU666 (din-rail) được thiết kế dựa trên nhu cầu giám sát năng lượng và đo năng lượng cho hệ thống điện, công nghiệp truyền thông, công nghiệp xây dựng, v.v.